Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
Nederlands English
Uw winkelwagen is leeg!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 • 2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

AANBIEDINGEN

 • 1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tussentijdse prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden.
 • 2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Monsters kunnen binnen 14 dagen (behalve indien bedrukt) franco worden teruggezonden mits onbeschadigd en in de originele verpakking. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 • 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 • 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST

 • 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 • 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
 • 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 • 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 • 6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 • 7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
 • 8. Wij houden ons het recht voor bestellingen te weigeren indien daar aanleiding toe is.

PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen voor (web-)winkeliers:

 • gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
 • exclusief het geldende B.T.W. tarief, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, inclusief de kosten van verpakkingen, exclusief vervoer en verzekering, vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 • 2. Indien een klant/opdrachtgever een bestelling plaatst met een actiecode waarbij de looptijd van de kortingsactie is verlopen, wordt de bestelling verwerkt als niet-actie bestelling en wordt de normale prijs van het product / de dienst gefactureerd.

3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper.

2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.

3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.

4. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de pakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

7. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn gerechtigd de levering te doen plaatsvinden vóór verwachte leveringsdatum.

8. Opgegeven hoeveelheden zijn bij benadering, met dien verstande dat wij niet aansprakelijk zijn voor afwijkingen van 10 % meer of minder dan de opgegeven hoeveelheid.

9. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

10. Levertijden:
• Leveringen van bestellingen binnen Nederland aan winkels worden binnen 5 werkdagen na order gerealiseerd.
• Leveringen van bestellingen binnen Duitsland aan winkels worden binnen 10 werkdagen na order gerealiseerd.
• Leveringen van bestellingen binnen Belgie aan winkels worden binnen 10 werkdagen na order gerealiseerd.
Uitzonderingen hierop worden rechtstreeks aan de opdrachtgever bekendgemaakt.

 

TRANSPORT/RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald.

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

OVERMACHT

1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

 • 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 • 1. Alle auteursrechten en alle ontwerpen, protototypes, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 • 2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 • 3. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
 • 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 • 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 • 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 • 5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

BETALINGSCONDITIES

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de betalingscondities:

 • 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • 2. Indien op de veertiende dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, is de klant vanaf die dag een rente van 1% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd over het onbetaalde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk laatste geval de wettelijke rente is verschuldigd.
 • 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn houdt World of Bessy zich het recht voor eventuele verstrekte kortingen in te trekken en de vervallen korting automatisch te factureren.
 • 4. Indien de klant ook na het verstrijken van een per brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de klant verplicht alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 75,-.
 • 5. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
 • 6. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 • 7. Ingeval de wederpartij:
  - in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
  - komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  - enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
  - nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  - overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
 • 8. De wederpartij is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat wij hem schuldig zijn, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening.Verrekening met betalingen als bedoeld in lid 1 is echter niet toegestaan.

RECLAMES

 • 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen acht (8) dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 • 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen tien (10) dagen na de factuurdatum.
 • 3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 • 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 • 5. Opschorting van de betalingsverplichting is in ieder geval uitgesloten.
 • 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

FRAUDE

In geval van bestelfraude, waaronder het opzettelijk onder valse naam of bedrijfsnaam bestellen, wordt direct aangifte gedaan. Daders worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld.

In bovengenoemde situatie volgt een schade- en boeteclaim van ten minste € 25.000,-.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 • 2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 • 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

AFWIJKENDE VOORWAARDEN

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepassing van afwijkende voorwaarden, blijven onze voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlandse recht is van toepassing op al onze overeenkomsten.

GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.